Årsmøtet

Fredag 24.februar gjennomførte Blueslaget lokst utøve sitt 24.årsmøte. Ingen store overraskelser i år hellerMed Bård Svenning som møteleder og Helge Patterson som sekretær, var møtet unnagjort på en liten time.

Ingen forslag kom styret i hende før årsmøtet og ingen gode forslag ble fremmet på møtet. Styrets årsberetning ble lest av sekretæren og det var ingen innsigelser mot den.
Styremedlem Egil Lutro tok for seg årsregnskap og budsjett og revisor Øyvind Stueland leste revisjonsrapporten. Ingen innsigelser fra salen med hensyn til de endelige tallene.
Alt på stell når det gjelder Blueslagets økonomi.

Valgkomiteens innstilling var den samme som i fjor. De som var på valg, var leder Stein Egil Legård og styremedlemmene Helge Patterson og Lars Eikemo, alle hadde sagt ja til gjenvalg og ble enstemmig gjenvalgt av de fremmøtte vel 30 stemmeberettigede blueslagsmedlemmene . Leder for ett år, styremedlemmer for to år.
Øvrige medemmer i styret, er Bodil Skjerven, Egil Lutro og Steinunn Torsteinsdotter.

Alle varamedlemmer til styret er på valg årlig, de er Bård Svenning, Martin Torekoven og Frode Anderson. Alle hadde sagt ja til gjenvalg og ble enstemmig gjenvalgt.

Valgkomiteens medlemmer sitter normalt i to år. Brita Rosten har ett år igjen av sin periode, Knut Nistov og Tone Mannsåker takket for seg. Ivar Inderøy og Kjersti Legård var foreslått av valgkomiteen som nye medlemmer og ble uten innvendinger valgt for to år.

Styremedlem Steinunn Torsteinsdotter har fått innvilget permisjon fra styret frem til årsmøtet 2018. Tone Mannsåker går inn som vikar i styret, for ett år.

Møtereferatet ble ferdigstilt og underskrevet innen møtet ble avsluttet.

Tekst: Tone Mannsåker
Bilde: Bård Svenning