Vedtekter for Blueslaget lokst utøve

 

§ 1. Blueslaget lokst utøve skal være en trivselsfremmende organisasjon med målsetting å gi et tilbud til blues- og musikkinteresserte i Odda og omegn.

§ 2. Årsmøte

Årsmøte er organisasjonens høyeste organ. Årsmøte avholdes i januar / februar hvert år. Det skal kunngjøres med forslags frister og minimum 14 dager før årsmøte avholdes. På årsmøte skal det legges frem årsmelding fra styret, revidert regnskap fra kasserer samt at det skal avholdes valg av styret.

Følgende verv skal velges på årsmøte:

-leder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
5. styremedlem
6. ungdomskontakt

1. varamedlem 2. varamedlem 3. varamedlem

velges for 1 år velges for 2 år velges for 2 år velges for 2 år velges for 2 år velges for 2 år velges for 1 år velges for 1 år velges for 1 år velges for 1 år

Det skal i tillegg velges to revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer. Disse velges for 1 år. 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

§ 3. Styret

Styret er ansvarlig for aktiviteten i årsmøteperioden

§ 4. Medlemsmøte

Større saker skal behandles på et medlemsmøte. Medlemsmøte skal kunngjøres i god tid før det blir avholdt. Styret kaller inn til medlemsmøte. Hvis 1/3 av medlemmene eller flere krever det, skal medlemsmøte avholdes.

§ 5. Medlemskontingent

Medlemskontingenten betales av medlemmene en gang årlig. Størrelsen på kontingenten fastsettes på årsmøte.

§ 6. Nedleggelse

Blir Blueslaget lokst utøve nedlagt / oppløst skal lagets eiendeler og kontanter overføres til en lokal organisasjon som driver med musikk.

§ 7. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte.